Your message has been sent, you will be contacted soon
KestutisBartkevicius.lt

Call Me Now!

Uždaryti
Pradžia » Straipsniai » Seimo narys Kęstutis Bartkevičius ragina Vyriausybę imtis aktyvesnių veiksmų dėl „Lietuvos geležinkelių“ ir „Orlen Lietuva“ derybų

Seimo narys Kęstutis Bartkevičius ragina Vyriausybę imtis aktyvesnių veiksmų dėl „Lietuvos geležinkelių“ ir „Orlen Lietuva“ derybų

Seimo narys Kęstutis Bartkevičius, per Vyriausybės valandą Seime, pasiteiravo Ministro Pirmininko A. Butkevičiaus – „ ar Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė ste­bi Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ir „Or­len Lie­tu­va“ de­ry­bas ir tar­pi­nin­kau­ja įmo­nėms, kad jos su­si­tar­tų bei ras­tų kom­pro­mi­są?“

Atsakydamas į K. Bartkevičiaus klausimą Ministras Pirmininkas pareiškė, „kad kai ku­rie Vy­riau­sy­bės pa­ta­rė­jai jau dir­ba šiuo klau­si­mu. Vyriausybė yra numačius kokią galėtų taikyti „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ nuolaidą „Or­len Lie­tu­vai“, taip pat Vyriausybė pa­siū­lė „Or­len Lie­tu­vai“ naf­tos tie­kė­ją, su ku­riuo įmonė de­ra­si, tačiau A. Butkevičiaus ma­ny­mu, jau per il­gai.

 „ Tie naf­tos tie­kė­jai kaip tik lai­vais no­ri trans­por­tuo­ti naf­tą, kad Ma­žei­kiuo­se ji bū­tų per­dirb­ta, ir po to jie pa­si­ims pro­duk­ci­ją ir pa­tys re­a­li­zuos. Bu­vo pri­ža­dė­ta, kad su­si­ta­ri­mas bus pa­si­ra­šy­tas ge­gu­žės mė­ne­sį. Bu­vo su­tar­ta, kad 100 tūkst. to­nų per mė­ne­sį bus per­dirb­ta, nors jie siū­lė iki 400 tūkst. to­nų, bet tu­rė­tų bū­ti kaip ban­do­mo­ji par­ti­ja, bet mano žiniomis, sutartis dar nepasirašyta“ –  sakė Ministras Pirmininkas.

„ Taip pat Vyriausybė pa­siū­lė ­„Or­len Lie­tu­vai“  da­ly­vau­ti su pro­jek­tais, gau­nant fi­nan­si­nę pa­ra­mą iš struk­tū­ri­nės pa­ra­mos per ino­va­ty­vu­mo pro­gra­mą, įdie­giant nau­jas tech­no­lo­gi­jas, kas ga­lė­tų su­ma­žin­ti ga­my­bos kaš­tus. Įmonei yra pa­siū­ly­ta ki­ta pro­gra­ma – ap­lin­ko­sau­gi­nių ob­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo, kas ma­žin­tų tar­šą. Kol kas pa­raiš­kų ir in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų iš įmonės dar ne­su­lau­kė­me.“ – teigia A. Butkevičius.

Parlamento manymu, Vyriausybei būtina imtis aktyvesnių veiksmų dėl „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ir „Or­len Lie­tu­va“ derybų ir jau turi matytis konkretūs derybų rezultatai, nes nuo esančios sunkios finansinės „Or­len Lie­tu­va“ padėties, priklauso tuo pačiu ir Mažeikių miesto bendruomenės ateitis. Mažeikiškiai jau dabar netenka darbo, neretai ir paskutinis dirbantis šeimos narys.

Primintina, kad be kelių tūkstančių darbo vietų „Orlen Lietuva“ grupėje, įmonė suteikia darbo apytiksliai 1000 žmonių, dirbančių remonto ir investicinės veiklos sferoje. Beveik 4000 rangovinių organizacijų darbuotojų vykdo darbus kapitalinių remontų naftos perdirbimo produktų gamykloje metu. Per metus „Orlen Lietuva“ Lietuvos įmonėms vidutiniškai sumokama 1,3 mlrd. Litų, o mokesčiais į valstybės biudžetą kasmet sumokama apie 1,4 mlrd. Litų.

Leave a Comment