Your message has been sent, you will be contacted soon
KestutisBartkevicius.lt

Call Me Now!

Uždaryti
Pradžia » Ataskaitos » LR SEIMO NARIO KĘSTUČIO BARTKEVIČIAUS ATASKAITA VEIKLA 2014 -01-01 – 2014-07-17 (pavasario sesija)

LR SEIMO NARIO KĘSTUČIO BARTKEVIČIAUS ATASKAITA VEIKLA 2014 -01-01 – 2014-07-17 (pavasario sesija)

2014 m. gegužės 25 d. buvau iškeltas kandidatu  į Europos Parlamentą

VEIKLA ĮSTATYMŲ LEIDYBOJE

Ši Seimo IV pavasario sesija buvo pratęsta iki liepos 17 d., nes liepos 12 d. įvyko iškilmingas Seimo posėdis, skirtas Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės priesaikai priimti. Sesijoje buvo išklausytas šalies vadovės metinis pranešimas, Vyriausybės metinė veiklos ataskaita. Jos metu parlamentarai susirinko į 51 plenarinį posėdį, kuriuose priėmė apie 300 teisės aktų.

Tarp svarbiausių Seimo darbų – reglamentuotos sumažintų valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) kompensavimo sąlygos, nustatyta pasirengimo įsivesti eurą, litų keitimo į eurus, litais išreikštos vertės perskaičiavimo į eurais išreikštą vertę Lietuvoje įvedus eurą ir litų išėmimo iš apyvartos tvarka. Seimas įteisino tiesioginius mero rinkimus, padidino finansavimą krašto apsaugai. Siekiant išvengti piktnaudžiavimų ir apsaugoti žemės ūkio paskirties žemę daugelį metų dirbančių ūkininkų, žemės ūkio bendrovių ir kooperatyvų interesus, parlamentas įtvirtino papildomus apribojimus (saugiklius) įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę.

 

SVARBIAUSIOS ĮSTATYMINĖS INICIATYVOS

 

INICIATYVA PASIŪLYMO ESMĖ
Baudžiamojo kodekso 186 straipsnio pakeitimo ir papildymo

ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

Siūloma papildyti Baudžiamojo kodekso 186 straipsnio 1 dalį ir numatyti, jog turtinę žalą reikia bandyti susigrąžinti naudojantis kitomis teisinėmis priemonėmis, t.y. veikos padarymas turėtų būti iš pradžių sprendžiamas civiline tvarka.

Nustatant asmenims tokią  pareigą bus sumažintas ikiteisminio tyrimo pareigūnų darbo krūvis, asmenys bus priversti labiau įsigilinti į tarpusavyje pasirašytų civilinių sutarčių sąlygas, taip pat bus pagrįstas baudžiamosios atsakomybės kaip kraštutinės priemonės principas.

Baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio pakeitimo

ĮSTATYMO PROJEKTAS

Siūloma pakeisti dabar BPK 168 str. 1 d. esantį dešimties dienų terminą į dešimties darbo dienų terminą. Toks pakeitimas leistų ikiteisminio tyrimo pareigūnams išsamiau atlikti proceso veiksmus, gauti skundo, pareikšmino ar pranešimo duomenų patikslinimą, pagerėtų pareigūnų darbo kokybė, sumažėtų galimybė nepagrįstai atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą
Seimo NUTARIMO „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 2 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 str., 7 str. 1 daliai, 56 str. 2 daliai, 78 str. 1 daliai, 135 str. 1 daliai, 138 str. 3 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje 2 daliai, demokratinės valstybės principams“ PROJEKTAS

 

Su kitais Seimo nariais

Statusas – šis Seimo Nutarimas priimtas.
Civilinio kodekso 4.82 straipsnio pakeitimo

ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

Su kitais Seimo nariais

Siūloma pakeisti Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 ir  7 dalis ir patikslinti buto ir kitų patalpų savininkui priklausančią bendrosios dalinės nuosavybės dalį ir nustatyti, kad ši dalis yra proporcinga jo faktiškai naudojamo buto ir kitų patalpų ir jų priklausinių, esančių pastate, bendram plotui. Taip pat įgalioti Vyriausybę ar jos įgaliotą instituciją nustatyti bendrosios dalinės nuosavybės dalies apskaičiavimo tvarką (t.y. buto ar kitų patalpų savininko faktiškai naudojamo (užimamo) ploto indentifikavimo ir jo dydžio nustatymo tvarką).

Siūlomas bendrosios nuosavybės dalies reglamentavimas, leistų socialiai teisingai paskirstyti išlaidas susijusias su bendrojo naudojimo objektų naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu (remontu).

Susirinkimų įstatymo NR .I-317 4 straipsnio pakeitimo

ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

Su kitais Seimo nariais

Siūloma kad  susirinkimai galėtų būti organizuojami ir kitu paros metu, pvz. ir po 22 val., tačiau tik apšviestose vietose, netrikdant kitų gyventojų poilsio.

 

Statusas – šis Įstatymo projektas priimtas.

Seimo NUTARIMO „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atstatymo sudarymo

PROJEKTAS

 

Su kitais Seimo nariais

Siūloma sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atstatymo.
Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo

ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

Su kitais Seimo nariais

Siūloma 141 Seimo narių skaičių pakeisti į 101. Toks pakeitimas leistų sumažinti išlaidas susijusias su parlamentine veikla, Seimo kanceliarijos asignavimo išlaidas susijusias su Seimo nario atlyginimu bei Seimo nario padėjėjų – sekretorių darbo užmokesčiu. Parlamento darbas taptų efektyvesnis ir racionalesnis, padidėtų visuomenes pasitikėjimas.
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2 ir 6 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

                                 

Siūloma ištaisyti Įstatymo pakeitimo metu paliktą neapibrėžtumą ir aiškiai nustatyti, kad standartinis NTM tarifas yra nuo 0,3 procentų iki 1 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės, o padidintas NTM tarifas gali būti taikomas tik apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui.

Siekiant šio tikslo Įstatymo projekte būtina apibrėžti apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąvoką, kuri dėl skubėjimo greičiau priimant Įstatymo pakeitimo projektą iki šiol nėra tinkamai apibrėžta.

Siekiant suteikti veiksmingas įrankius savivaldybių taryboms paskatinti susitvarkyti visų apleistų ir neprižiūrimų pastatų savininkus bei išvengti asmenų lygiateisiškumo principo pažeidimo, kai fiziniams asmenims priklausantis apleistas ar neprižiūrimas nekilnojamasis turtas, kurio vertė nesiekia 1 milijono litų, taikant Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintą lengvatą būtų neapmokestinamas NTM, o analogiško pobūdžio ir būklės nekilnojamasis turtas, kuris nepatenka į lengvatos taikymo sritį, būtų apmokestinamas NTM, tikslinga tiesiogiai nustatyti, kad Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta mokesčio lengvata netaikoma, jei atitinkamas fiziniams asmenims priklausantis nekilnojamasis turtas yra apleistas ar neprižiūrimas.   

PASIŪLYMAS

Vietos savivaldos įstatymo Nr. X- 1722   3, 5, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 27, 29, 40, 42, 45 ir 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo

įstatymo projektui

 

Su kitais Seimo nariais

Siūloma numatyti, jog tiesiogiai išriktam merui atleisti reiktų ¾ savivaldybės tarybos narių balsų. Taip pat numatyti, jog pareiškus nepasitikėjimą ir atleidus tiesiogiai išrinktą merą būtų skelbiami nauji savivaldybės tarybos rinkimai. Šie saugikliai leistų užtikrinti darbų tęstinumą.

 

PASIŪLYMAS

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. XI-968 pakeitimo įstatymo projektui

 

Su kitais Seimo nariais

Šiuo metu yra numatyta, jog kandidatai privalo pasirinkti ar jie kandidatuoja mero rinkimuose arba savivaldybės tarybos narių rinkimuose. Todėl yra siūloma panaikinti šį draudimą ir numatyti teisę asmenims kandidatuoti ir savivaldybės tarybos rinkimuose ir mero rinkimuose.   

 

PASIŪLYMAS

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2, 7, 8 ir 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

 

Su kitais Seimo nariais

Siūloma papildyti ir patikslinti įstatymo nuostatas, kad        bendrosios pastato konstrukcijos – pagrindinės pastato konstrukcijos (pamatai, visos laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių butų ir kitų patalpų, perdangos, stogas), taip pat fasado architektūros detalės, balkonų (lodžijų ), laikančiosios ir saugos konstrukcijos, išorės durys, tarpaukštinių laiptų konstrukcijos, išoriniai laiptai, nuožulnos, stogeliai.
PASIŪLYMAS

Transporto veiklos pagrindų

įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

 

 

Atsižvelgiant į tai, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/40/EB nustato pagrindinius reikalavimus, keliamus privalomai transporto priemonių techninei apžiūrai, ir jose įtvirtintos nuostatos sudaro minimalią teisinę bazę bei nurodo veikimo tikslus ir principus kiekvienai valstybei narei užtikrinant, kad transporto priemonės būtų tinkamai tikrinamos ir prižiūrimos, nėra jokios abejonės, kad kitose valstybėse narėse atlikta periodinė techninė apžiūra neatitiks tų minimalių saugos standartų ir neatitiks, šiuo atveju, Lietuvos teisinio reguliavimo. Reikalavimas privalomą periodinę techninę apžiūrą atlikti transporto priemonės registracijos valstybėje yra perteklinis, ekonomiškai nenaudingas ir trikdantis ūkio subjektų, nepertraukiančiai dirbančių su užsienio partneriais, normalią veiklą, pavyzdžiui, įmonės, teikiančios tarptautinių pervežimų paslaugas atveju, kai transporto priemonės mažiausiai 5 eksploatacijos metus praleidžia Europoje ir kaskart artėjant techninės apžiūros datai susiduria su papildomomis išlaidomis pristatyti transporto priemonę į Lietuvą bei mažiausiai savaitę tokia transporto priemonė nevykdo pervežimų ir, aišku, negauna pajamų, o išlaidos lieka tos pačios (draudimai, kuras, kelių mokesčiai, lizingas, vairuotojo darbo užmokestis, dienpinigiai ir pan.).
PASIŪLYMAS

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2, 19, 21, 26, 32, 33,34, 35, 36, 40, 43, 44, 441, 45, 46, 492, 50, 51, 57, 58, 62, 64, 71, 94, 101, 104, 113, 128, 141 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 1411 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui

Siūloma užsieniečius, dirbančius pagal leidimus dirbti tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojais, įtraukti į Projekto 4 straipsnį, kuriuo keičiamas 26 straipsnis ir jį papildyti nauja 33 dalimi, kuriems gyvenamojo ploto reikalavimas netaikomas.

 

 

Statusas – šis pasiūlymas priimtas.

PASIŪLYMAS

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 17, 21, ir 22 straipsnių

pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

 

Su kitais Seimo nariais

Pakeisti GPM mokesčio už netauriųjų metalų pardavimo pajamas fiziniams asmenims dydį ir taikyti 5 proc. negrąžintiną GPM visiems tokių atliekų pardavėjams.

Tokiu atveju, valstybė taikant 5 proc. visuotinį GPM esant pvz. 2012 m. metalų pardavimo statistiniams rodikliams gautų ~ 13.000.000 Lt GPM arba ~ 10.000.000 Lt daugiau nei veikiant dabartiniam GPM modeliui.

 

 

 

PARENGIAU PRANEŠIMŲ SPAUDAI, IŠSAKYDAMAS SAVO NUOMONĘ APIE:

 

 • 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme pritarta mano pateiktiems pasiūlymams skirti 1 mln. litų. Mažeikių rajono mokyklų  ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Džiaugiuosi, kad po ilgų diskusijų su Finansų ministerija pasisekė įgyvendinti ir nustatyti Mažeikių rajono savivaldybei tenkančią gyventojų pajamų mokesčio dalį 100 proc.
 • Valstybinė  vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsakydama į mano kreipimąsi dėl UAB „Saurida“ Dujų vartotojo dujinių įrenginių atjungimo nuo dujų tiekėjo dujotiekio tinklo sąlygų galimai nesąžiningų sąlygų taikymo priėmė nutarimą, kuriuo pripažino, kad tam tikros šių Atsijungimo sąlygų nuostatos atitiko vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus. UAB „ Saurida“ reaguodama į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos priimtą nutarimą, informavo, kad nutarė nebetaikyti dujų vartotojo dujinių įrenginių atjungimo nuo dujų tiekėjo dujotiekio tinklo sąlygų buitiniams vartotojams.
 • Kreipiausi į Aplinkos ministrą, prašydamas įvertinti Mažeikų miesto gyventojų ir Mažeikių verslininkų asociacijos nuogąstavimus dėl pasirinktos vietos biodujų jėgainės statyboms,  Troškučių kaime, Mažeikių rajone. Taip pat raginau Aplinkos ministeriją ir Mažeikių rajono savivaldybę rasti abiems pusėms tinkamą sprendimą, pasiūlant kitą vietą objekto statybai ir tokiu būdu išlaikant investicijų pritraukimą ir darbo vietų kūrimą Mažeikių rajone.
 • Kreipiausi į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą, prašydamas, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, atlikti planuojamos biodujų jėgainės statybos Troškučių kaime, Mažeikių r. privalomą poveikio aplinkai vertinimą.
 • Pasiūliau Aplinkos ministrui supaprastinti gyvenamųjų namų ir kitų pastatų statybos ir rekonstravimo techninių projektų rengimo reikalavimus Viekšnių mieste.
 • Kreipiausi į Ministrą Pirmininką ragindamas imtis aktyvesnių veiksmų dėl „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ir „Or­len Lie­tu­va“ derybų, mano nuomone, kad jau turi matytis konkretūs derybų rezultatai, nes nuo esančios sunkios finansinės „Or­len Lie­tu­va“ padėties, priklauso tuo pačiu ir Mažeikių miesto bendruomenės ateitis.

 

DARBAS SU RINKĖJAIS

 

 • 2014 m. sausio 9 d. kreipiausi į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybą, prašydamas įvertinti, ar UAB „Sauridos“ veiksmai buitiniu vartotoju atžvilgiu atitinka teisės aktų reikalavimus, kuriais galimai pažeidžiamos vartotojų teisės ir teisėti interesai.
 • 2014 m. sausio 13 d.  kreipiausi į Švietimo ir mokslo ministeriją prašydamas skirti lėšų Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos vidaus darbų atlikimui.
 • 2014 m. sausio 24 d. kreipiausi į Aplinkos ministeriją dėl galimybės peržiūrėti visų suinteresuotų institucijų nustatytų reikalavimų būtinumą, rengiant gyvenamųjų namų ir kitų pastatų statybos ir rekonstravimo techninius projektus Viekšnių mieste.
 • 2014 m. vasario 6 d. kreipiausi į Aplinkos ministeriją ir Mažeikių rajono savivaldybę  dėl pasirinktos vietos biodujų jėgainės statyboms bei rasti abiems pusėms tinkamą sprendimą, pasiūlant kitą vietą objekto statybai ir tokiu būdu išlaikant investicijų pritraukimą ir darbo vietų kūrimą Mažeikių rajone.
 • 2014 m. kovo 27 d.  pakartotinai kreipiausi į Aplinkos ministeriją siūlydamas apsvarstyti galimybę pakeisti Aplinkos ministro 2011 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-606 „Dėl Ventos regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo nuostatas, siekiant tinkamai realizuoti Viekšnių gyventojų poreikius.
 • 2014 m. balandžio 15 d. kreipiausi į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos dėl perteklinių reikalavimų susijusių su gyvenamųjų namų ar kitų pastatų rekonstravimo, statybos projektų parengimo darbais Viekšnių miesto istorinėje dalyje
 • 2014 m. birželio 10 d. kreipiausi į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą prašydamas atlikti planuojamos biodujų jėgainės statybos Troškučių kaime, Mažeikių r, privalomą poveikio aplinkai vertinimą.
 • 2014 m. balandžio 18 d. kreipiausi į Aplinkos ministrą prašydamas apsvarstyti galimybę dėl vandentvarkos rekonstrukcijos projekto įgyvendinimo Kapėnų kaime.
 • 2014 m. balandžio 24 d. kreipiausi į  Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos dėl lėšų skyrimo įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką ir apšvietimo liniją nuo autobuso stotelės esančios prie valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė iki šalia Kaštonų gatvės (kelias Nr. 2726) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos įrengto pėsčiųjų – dviračių tako.
 • 2014 m. birželio 26 d. kreipiausi į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl galimybės atlikti planuojamos biodujų jėgainės Troškučių kaime, Mažeikių r, ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.
 • 2014 m. liepos 10 d.  kreipiausi į Susisiekimo ministeriją, Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos, Seimo Ekonomikos komiteto pirmininką, Mažeikių rajono savivaldybę dėl lankytinos vietos žymėjimo kelio ženklais įrengimo Uikių kaime, Sedos seniūnijoje, Mažeikių r., šalia krašto kelio 161, Telšiai-Seda: 18 kilometre važiuojant nuo Telšių Sedos kryptimi ir 5 kilometre važiuojant nuo Sedos Telšių kryptimi.)

 

 

KITOS INICIATYVOS

 

 • 2014 m. balandžio 9 d., mano iniciatyva Seime parodų galerijoje buvo atidaryta tarptautinė jubiliejinė fotografijų paroda „Gyvos žemės mintys“.
 • 2014 m. balandžio 16 d. Mažeikių savivaldybėje mano iniciatyva lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komiteto atstovai: pirmininko pavaduotojas Petras Narkevičius bei Komiteto nariai: Rytas Kupčinskas, Raimundas Markauskas, Antanas Nesteckis, Andrius Palionis, Rita Tamašunienė, bei Seimo Biudžeto ir finansų biuro atstovai. Susitikimo tikslas – išgirsti apie Mažeikių rajono problemas ir siūlomus jų sprendimo kelius, diskutuoti aktualiais klausimais.
 • 2014 m. gegužės 26 d., Viekšnių seniūnijos pastate, Tilto g. 12, Viekšniai, Mažeikių r,  mano iniciatyva kartu su Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viekšnių seniūnijos seniūnu Kornėlijumi Kryžiumi buvo organizuota diskusija „Saugomų teritorijų reglamentavimo problemos Viekšnių mieste“. Diskusijos metu siekėme išdiskutuoti Viekšnių gyvenvietės bendruomenės pasiūlymus dėl galimybės supaprastinti galiojančių teisės aktų nuostatų reikalavimus, kad būtų tinkamai realizuojami Viekšnių gyventojų poreikiai. Diskusijoje dalyvavo: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorės pavaduotojas Algimantas Degutis, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės pavaduotoja Rūta Lapinskienė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vyr. specialistė Rima Baradokaitė-Greimienė, Ventos regioninio parko direkcijos direktorius Andrius Almanis, Viekšnių gyvenvietės bendruomenės nariai.
 • 2014 m. gegužės 29 d. Lietuvos verslo konfederacija, minėdama 20-metį, apdovanojo mane Aukso ženklu. Lietuvos verslo konfederacijos įvertinimas labai garbingas, juk tai įrodymas, kad darbai yra vertinami, kad pastangos siekiant propaguoti Lietuvos verslo konfederacijos veiklą, kuriant teigiamą įvaizdį Lietuvos verslo visuomenėje buvo pastebėtos.

Pagarbiai

 

Seimo narys                                                                                                Kęstutis Bartkevičius