Your message has been sent, you will be contacted soon
KestutisBartkevicius.lt

Call Me Now!

Uždaryti
Pradžia » Ataskaitos » LR SEIMO NARIO KĘSTUČIO BARTKEVIČIAUS ATASKAITA VEIKLA 2012 -11-16 ( kadencijos pradžia) – 2013-10-28 (rudens sesija)

LR SEIMO NARIO KĘSTUČIO BARTKEVIČIAUS ATASKAITA VEIKLA 2012 -11-16 ( kadencijos pradžia) – 2013-10-28 (rudens sesija)

2012 m. spalio 28 d. antrajame rinkimų į LR Seimą ture, 55,85 proc. Mažeikių (Nr.38) apygardos rinkėjų pasitikėjimo balsais buvau išrinktas į LR Seimą.

2012 m. lapkričio 16 d. LR Seime, istorinėje Kovo – 11-osios salėje, pirmo posėdžio metu prisiekiau Lietuvos Respublikai.

PAREIGOS LR SEIME

Biudžeto ir finansų komiteto narys,

Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijos narys,

Frakcijos „ Tvarka ir teisingumas“, seniūno pavaduotojas.

 

DARBAS LR SEIME

 

Dirbdamas Biudžeto ir finansų komitete nagrinėjame šiam komitetui pagal veiklos sritis priskirtus klausimus: nuolatinę Lietuvos Respublikos poziciją dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus ir kitų Europos Sąjungos dokumentų rengimo, derinimo ir pateikimo Europos Sąjungos institucijose parlamentinę kontrolę, Lietuvos banko ir kitų institucijų informaciją apie kredito įstaigų priežiūros efektyvumą ir situaciją bankrutuojančiose kredito įstaigose, dėl Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos  įstatymo aktualijų, dėl Valstybės investicijų programos rengimo, tvirtinimo ir vykdymo, dėl 2014 -2016 metų pagrindinių nacionalinio biudžeto rodiklių. Taip pat Komitetas rengia diskusijas dėl  pasirengimo euro įvedimui Lietuvos Respublikoje klausimais.

Dirbdamas Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijoje kartu su Komisijos nariais  nagrinėjame žvejybos Kauno ir Kuršių mariose limitų bei įrankių subalansavimo klausimus, jūrininkų pajamų apmokestinimo bei jų darbo sąlygų palengvinimo klausimus. Komisija, pagal savo kompetenciją, nagrinėja ir sprendžia įvairius asmenų, bendrovių ar asociacijų klausimus, jų keliamas problemas ir nuomones.

 

VEIKLA ĮSTATYMŲ LEIDYBOJE

 

2012–2016 m. kadencijos Seimo III (rudens) sesija ypatinga tuo, jog jos metu Lietuva pir­mi­nin­kauja Europos Sąjungos Ta­ry­bai. Sesijos metu reikš­min­gą vie­tą užims Europos Sąjungos dar­bot­var­kės klau­si­mai.

Seimo II (pavasario) paskutiniąją pratęstos sesijos dieną surengtas iškilmingas Seimo plenarinis posėdis, skirtas Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai pradžiai.

 

SVARBIAUSIOS ĮSTATYMINĖS INICIATYVOS

 

INICIATYVA PASIŪLYMO ESMĖ
Gamtinių dujų įstatymo 1, 2 ir 8 straipsnių papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

Projekto rengimą paskatino itin išaugusi naftos dujų, naudojamų maisto gaminimui, kaina Mažeikių miesto daugiabučių namų gyventojams. Projekto tikslas – suvienodinti  gamtinių ir naftos dujų, tiekiamų gyventojams maistui gaminti, kainodarą ir tokiu būdu padarant ją skaidrią ir aiškią, užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimo atvejams.

 

Statusas – šiuo įstatymo projekto pagrindu parengtas Energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, kuris yra priimtas.

Statybos įstatymo 43(1) straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

Siūloma nenustatyti minimalaus privalomo pastatų energinio naudingumo reikalavimo avariniams pastatams ir (ar) jų dalims (butams, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpoms).

 

 

Seimo NUTARIMO „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio antrosios dalies paskelbimo“ PROJEKTAS

 

Su kitais Seimo nariais

 

Siūloma paskelbti privalomąjį referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio antrosios dalies pakeitimo dėl dvigubos pilietybės įteisinimo.

 

Konstitucijos 63 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

Su kitais Seimo nariais

Siūloma nustatyti, kad  Seimo nario įgaliojimai nutrūksta ir tuomet, kai daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrinktas Seimo narys išstoja arba yra pašalinamas iš jį iškėlusios partijos narių.

 

Politinių partijų įstatymo 5 ir 10 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

 

 

Su kitais Seimo nariais

Siūloma įtvirtinti padidintą politinių partijų narių skaičiaus reikalavimą, t. y. politinė partija privalėtų turėti ne mažiau kaip 3 000 steigėjų arba narių. Tai sąlygoja aiškios politinės pozicijos palaikymą visuomenėje, užtikrina stabilų politinių santykių vystymąsi. Tokio svaresnio požymio įvedimas politinės jėgos formavimui įtakos aiškesnę politinę sistemą ir aiškiau atspindės atstovaujamas ideologijas. Siekiama užtikrinti, kad kiekvienas įgaliotas atstovas turėtų ne daugiau kaip 10 įgaliojimų atstovauti steigėjus steigiamajame suvažiavime, tokiu būdu neiškreipiant tikrosios steigėjų valios.
Seimo NUTARIMO „Dėl Seimo laikinosios komisijos sudarymo dėl galimo poveikio Lietuvos teismams ir šių teismų teisėjams“ PROJEKTAS

 

Su kitais Seimo nariais

Siūloma sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl galimo poveikio Lietuvos teismams ir šių teismų teisėjams
Seimo NUTARIMO „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio“ PROJEKTAS

 

 

Su kitais Seimo nariais

Siūloma paskelbti privalomąjį referendumą ir pateikti referendumui, kad žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei. Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai. Žemę, vidaus vandenis ir miškus Lietuvos Respublikoje užsienio subjektai gali tik nuomotis.
Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnio papildymo

ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

 

 

 

 

 

Su kitais Seimo nariais

Siūloma papildyti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 15 straipsnį nauja 8 dalimi, kurioje būtų nustatyta išimtis atsižvelgiant į 15 straipsnio 6 dalį: nustatytas reikalavimas dėl 50 procentų įmonės ataskaitinių finansinių metų pelno įmokėjimo į valstybės ar savivaldybės biudžetą yra netaikomas valstybės įmonėms, kurios pagal Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymą yra įtrauktos į strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės įmonių sąrašą ir kurios valdo, naudoja ir disponuoja strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčius valstybei nuosavybės teise priklausančius įrenginius ir kai visas tokios valstybės įmonės valdomas, naudojamas ar disponuojamas strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turintis įrenginių kompleksas Vyriausybės sprendimu yra pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu.
Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

 

 

Su kitais Seimo nariais

Siūloma atsisakyti perteklinio reikalavimo riboti jūrininko buvimą ilgiausiu trijų mėnesių laikotarpiu Lietuvos Respublikos savivaldybės, į kurią įplaukė laivas, teritorijoje. Šio reikalavimo atsisakymas sumažins biurokratinę-finansinę naštą laivo savininkams, padidins laivų statytojų ir remontininkų verslo konkurencingumą. Pažymėtina, kad jūrininko buvimas Lietuvos Respublikos jūrų uoste ilgiau kaip tris mėnesius yra nedažnas atvejis. Dažniausiai tai susiję su laivo statyba ar jo modernizacija, kuri gali vykti ilgiau kaip tris mėnesius. Teigiamas poveikis taip pat numatomas Klaipėdos suskystintų naftos dujų terminalo išdujinimo laivo įgulos įdarbinimui, kurios darbo kontraktai, nepatiriant papildomų sąnaudų, galės trukti iki vienerių metų.
Seimo NUTARIMO „Dėl referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimo“ PROJEKTAS

 

Su kitais Seimo nariais

Siūloma numatyti, jog Referendumas skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.

 

Vidaus tarnybos statuto 4 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

Su kitais Seimo nariais

Siūloma pakeisti BPC pavaldumą iš dabartinio, kai BPC yra pavaldus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, į pavaldumą tiesiogiai Vidaus reikalų ministerijai. Priėmus teikiamą įstatymo projektą BPC taptų vidaus reikalų statutine įstaiga ir būtų pavaldus tiesiogiai Vidaus reikalų ministerijai – Centro direktorių (ir jo pavaduotojus Centro direktoriaus teikimu) skirtų vidaus reikalų ministras, Centro direktorius už centro veiklą būtų atskaitingas taipogi vidaus reikalų ministrui.
Bendrojo pagalbos centro įstatymo 1 ir 3 straipsnių pakeitimo bei Įstatymo papildymo ketvirtuoju skirsniu

ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

Su kitais Seimo nariais

Siūloma pakeisti BPC pavaldumą iš dabartinio, kai BPC yra pavaldus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, į pavaldumą tiesiogiai Vidaus reikalų ministerijai. Priėmus teikiamą įstatymo projektą BPC taptų vidaus reikalų statutine įstaiga ir būtų pavaldus tiesiogiai Vidaus reikalų ministerijai – Centro direktorių (ir jo pavaduotojus Centro direktoriaus teikimu) skirtų vidaus reikalų ministras, Centro direktorius už centro veiklą būtų atskaitingas taipogi vidaus reikalų ministrui.

 

Elektroninių ryšių įstatymo 74 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

 

 

 

Su kitais Seimo nariais

Siūloma reglamentuoti subjektų, nevykdančių Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytų pareigų užtikrinant galimybę naudotis pagalbos iškvietimo paslaugomis ir (ar) nesilaikančių nustatytų perduodamos informacijos apie skambinančiojo asmens vietą tikslumo ir patikimumo kriterijų, atsakomybės klausimus.

Elektroninių ryšių įstatyme Ryšių reguliavimo tarnybai suteikiama teisė šiems ūkio subjektams skirti baudą iki 3 procentų bendrųjų metinių pajamų iš veiklos, susijusios su elektroniniais ryšiais, o jei tokios veiklos mastą apskaičiuoti sunku arba neįmanoma, – iki 300 000 litų;

Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 152(15) straipsniu ir Kodekso 246 straipsnio pakeitimo

ĮSTATYMO PROJEKTAS

 

Su kitais Seimo nariais

Siūloma nustatyti, kad Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytų pareigų dėl galimybės naudotis pagalbos iškvietimo paslaugomis neužtikrinimas ir (ar) nustatytų perduodamos informacijos apie skambinančiojo asmens vietą tikslumo ir patikimumo kriterijų laikymosi neužtikrinimas užtraukia baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.
Seimo NUTARIMO „Dėl 2014 metų paskelbimo Oršos mūšio metais“ PROJEKTAS

 

Su kitais Seimo nariais

 

Siūloma valstybės mastu paskatinti, minint Oršos mūšio 500 metų jubiliejų, aktualizuoti šlovingus Lietuvos istorijos puslapius, skleisti istorijos pažinimą ir gilinti tautinę tapatybę. Drauge projektas suteikia gerą pagrindą gilinti bendradarbiavimą su Baltarusija ir Ukraina bendros istorinės atminties įprasminimo plotmėje.
PASIŪLYMAS 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui

                                 

Siūloma Mažeikių rajono savivaldybei padidinti skolinimosi limitą iki 85 procentų, norinti įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane numatytus projektus, siūlau Mažeikių rajono savivaldybei padidinti skolinimosi limitą iki 85 procentų.

Siūloma praplėsti formuluotę, kad bent dalį naujo skolinimosi galėtų naudoti ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamiems projektams, nes yra būtinybė vykdyti projektus, kurie negali gauti finansavimo iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos.

PASIŪLYMAS Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektui

 

Siūloma Mažeikių rajono savivaldybei  GPM atskaitymo procentą padidinti dar 1 procentiniu punktu ir nustatyti Mažeikių rajono savivaldybės biudžetui tenkančią GPM dalį 100 proc.

 

Statusas: 2014 m. LR savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo projekte siūloma Mažeikių rajono savivaldybės biudžetui tenkančią gyventojų pajamų mokesčio dalį nustatyti 100 proc. 

PASIŪLYMAS Energetikos įstatymo 2, 5, 13, 23 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 19(1) ir 23(1) straipsniais įstatymo projektui

 

Su kitais Seimo nariais

Siūloma numatyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijai naują funkciją – tvirtinti centralizuotai tiekiamų suskystintųjų naftos dujų kainas. Komisijos parengta centralizuotai tiekiamų suskystintųjų naftos dujų kainų nustatymo metodika leis kontroliuoti suskystintų naftos dujų kainų teisėtumą bei prižiūrėti ir  užtikrinti vartotojams objektyvias suskystintų naftos dujų kainas.

 

Statusas: pasiūlymas priimtas

PASIŪLYMAS Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 7, 8(2), 9, 10, 13, 18, 22, 24, 28, 33, 35, 39, 40, 56, 85, 86, 87, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Siūloma atsisakyti reikalavimo gauti sutikimą iš Viešųjų pirkimų tarnybos perkančiajai organizacijai pakeisti pirkimo sąlygas ar atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu mes užkertame kelią prevenciškai įvertinti šalių susitarimus. Netikslinga atsisakyti ex ante (išankstinės) kontrolės, nes tai mažins skaidrumą, viešumą bei mažins galimybes sutaupyti biudžeto lėšas viešuose pirkimuose. Siekdami užkirsti kelią galimam Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo vilkinimui yra numatytas 15 darbo dienų terminas, per kurį Viešųjų pirkimų tarnyba privalo pateikti sutikimą pakeisti pirkimo sąlygas ar atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu.

 

Statusas: pasiūlymas priimtas

PASIŪLYMAS Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 5, 6 , 16, 17, 19, 20, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui

 

Su kitais Seimo nariais

Siūloma siekiant mažinti šešėlinį verslą bei metalo vagysčių skaičių, būtina apmokestinti pajamas, kurias gyventojai gauna pardavę metalus ar kitas atliekas – vietoje 15 proc. nustatyti 5 procentus gyventojų pajamų mokesčio tarifą netauriųjų metalų pardavimo pajamų apmokestinimui. Pakeičiant

 

 

 

PARENGIAU PRANEŠIMŲ SPAUDAI, IŠSAKYDAMAS SAVO NUOMONĘ APIE:

 

 • Pakviečiau suorganizuoti Ekonomikos komitetų narių, Energetikos ministerijos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovų diskusiją dėl teisės aktų pakeitimų bei papildymų, kuriose būtų įteisinamas suskystintų naftos dujų kainų reguliavimas buitiniams vartotojams.
 • Pasiūliau Energetikos ministerijai ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijai pateikti siūlymus dėl galimybės reformuoti suskystintų  naftos dujų tiekimo sektoriaus reglamentavimą ir suteikti daugiau iniciatyvos teisių vartotojams. Vartotojai – bendrijos forma arba kitos jungtinės sutarties forma galėtų imtis iniciatyvos supaprastinta forma pasirinkti alternatyvų dujų tiekimo būdą: naudotis centralizuota suskystintų naftos dujų tiekimo sistema, ar naudoti išpilstytas į balionus dujas.
 • Pasiūliau Finansų ministrui įvertinti ypatingai sudėtingą Mažeikių rajono savivaldybės situaciją ir padidinti gyventojų pajamų mokesčio dalį 1 procentiniu punktu, nes finansinio sulyginimo procedūros ir priemonės neturi mažinti vietinės valdžios organų veiklos savarankiškumo.
 • LR Seime pristačiau Gamtinių dujų įstatymo pataisas, kuriomis siekiama suvienodinti gamtinių ir naftos dujų, tiekiamų gyventojams maistui gaminti, kainodarą ir tokiu būdu padaryti ją skaidrią ir aiškią, užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimo atvejams.
 • Informavau Mažeikių rajono savivaldybę, kad Energetikos ministras, atsakydamas į mano paklausimą dėl galimybės vartotojams nutraukti suskystintų naftos dujų tiekimo sutartį bei atsijungti nuo suskystintų naftos dujų tiekimo, informavo, jog 2013 m. rugsėjo 24 d. patvirtintas Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų aprašas.
 • Iniciavau susitikimą su Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos specialistais aptarti Energetikos įstatymo nuostatų įgyvendinimą, kuriomis Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai numatyta nauja funkcija – tvirtinti centralizuotai tiekiamų suskystintųjų naftos dujų kainas. Domėjausi, ar Komisijos parengta centralizuotai tiekiamų suskystintųjų naftos dujų kainų nustatymo metodika leis kontroliuoti suskystintų naftos dujų kainų teisėtumą bei prižiūrėti ir  užtikrinti vartotojams objektyvias suskystintų naftos dujų kainas.

 

 

 

 

 

 

DARBAS SU RINKĖJAIS

 

Kiekvieną pirmadienį priimu gyventojus asmeniniais klausimais savo biuruose:

Mažeikiuose (Mažeikių rajono savivaldybės pastate, Stoties g. 18, 215 kab.) ir kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį  Viekšniuose (Viekšnių seniūnijos patalpose, Tilto g. 12.)

Pagrindiniai klausimai dėl kurių kreipėsi gyventojai buvo susiję suskystintųjų naftos dujų reguliavimu, teritorijų planavimu, sveikatos apsauga, viešosios tvarkos užtikrinimu, socialinių problemų sprendimu, žemės nuosavybės ir turtiniais klausimais.

 

 • 2012 m. gruodžio 12 d. kreipiausi į  UAB „Saurida“ dėl pastoviosios suskystintųjų naftos dujų kainos dalies mokesčio įkainių sumažinimo Mažeikių miesto dujų vartotojams.
 • 2013 m. sausio 3 d. kreipiausi į Generalinės miškų urėdiją prie Aplinkos ministerijos dėl pagalbos įgyvendinti projektus Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupei valstybinėje žemėje, kurią patikėjimo teise valdo VĮ Mažeikių miškų urėdija.
 • 2013 m. sausio 4 d. kreipiausi į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrą“  dėl galimybės Meškėnų gatvės gyventojams pakeisti komunalinių atliekų išvežimo grafiką bei suteikti galimybę individualių namų savininkams pasirinkti tokio dydžio konteinerius, kurie atitiktų realų susidarančių atliekų kiekį.                                         
 • 2013 m. sausio 14 d. kreipiausi į Seimo Ekonomikos komiteto pirmininką su siūlymu apsvarstyti galimybę suorganizuoti Ekonomikos komitetų narių, Energetikos ministerijos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovų diskusiją dėl tikslingumo teisės aktuose įtvirtinti suskystintų naftos dujų kainų reguliavimą buitiniams vartotojams.
 • 2013 m. sausio 15 d.  kreipiausi į Aplinkos ministrą dėl valstybinio miško statuso panaikinimo J. Švažo gatvėje, Mažeikių mieste.
 • 2013 m. vasario 20 d. kreipiausi į Aplinkos ministrą dėl galimybės skirti papildomą finansavimą Mažeikių rajono savivaldybėje UAB „Mažeikių vandenys“ įgyvendinamiems vandentvarkos projektams.
 • 2013 m. vasario 20 d. kreipiausi į Kūno kultūros ir sporto departamento prie                                     Lietuvos Respublikos Vyriausybės Generalinį direktorių dėl galimybės įrengti universalią dirbtinos dangos futbolo aikštelę (MUDD) Reivyčių mikrorajono parkelio teritorijoje.
 • 2013 m. vasario 28 d. kreipiausi į Kultūros ministrą dėl lėšų skyrimo Sedos kultūros centro I etapo rekonstravimo darbams užbaigti, siekiant kultūros centrui pagerinti sąlygas kūrybinei veiklai.
 • 2013 m. kovo 14 d. kreipiausi į Žemės ūkio ministrą dėl žmonių norimos žemės įsigijimo ir prašymų pateikimo atnaujinimo.
 • 2013 m. kovo 14 d. kreipiausi į Mažeikių rajono merą ir Mažeikių verslininkų asociaciją su prašymu teikti pasiūlymus bei pastabas tobulinant teisės aktų projektus, kurie įtraukti į Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programą.
 • 2013 m. kovo 21 d.  kreipiausi į Aplinkos ministrą su prašymu, atsižvelgti į gyventojų pateiktus argumentus ir papildyti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos pateiktą daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą, neefektyviai energiją vartojančiais daugiabučiais gyvenamaisiais namais.
 • 2013 m. kovo 26 d. kreipiausi į Švietimo ir mokslo ministrą su prašymu Mažeikių „Jaunystės“ vidurinei mokyklai suteikti Tautinių mažumų bendrojo lavinimo mokyklos statusą.
 • 2013 m. kovo 27 d. kreipiausi į Aplinkos ministrą ir į Generalinį miškų urėdą su pasiūlymu nemažinti urėdijoms priskirtų profesionalioms medžioklėms plotų skaičių ir neperduoti medžiotojų klubams VĮ Mažeikių miškų urėdijai priskirtus medžioklės plotus.
 • 2013 m. balandžio 11 d. kreipiausi į Susisiekimo ministrą, AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir Mažeikių rajono merą su pasiūlymu apsvarstyti galimybes dėl reguliuojamos geležinkelio perėjos pėstiesiems įrengimo ir dėl pėsčiųjų viaduko statybos Mažeikių mieste.
 • 2013 m. balandžio 18 d. kreipiausi į Ūkio ministrą dėl viešųjų pirkimų modelio tobulinimo, siekiant, kad kuo daugiau įmonių galėtų dalyvauti renovacijos procese, todėl pasiūliau prašydamas apsvarstyti galimybę dėl CPO elektroninio katalogo dėl pastatų atnaujinimo (modernizavimo) pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo. Taip pat pasiūliau apsvarstyti galimybę, kad vykdant pastatų atnaujinimo (modernizavimo) viešuosius pirkimus per CPO tam tikra etape būtų galimybė skelbti atvirą konkursą, kuriame kiekvienas suinteresuotas tiekėjas galėtų pateikti pasiūlymą, nes CPO pasirašo ilgalaikės kelerių metų sutartys, o per tą laikotarpį rinkoje gali atsirasti naujų tiekėjų, siūlančių naujesnių ir pažangesnių produktų ar technologijų.
 • 2013 m. balandžio 18 d. kreipiausi į Lietuvos automobilių kelių direkciją                                                          prie Susisiekimo ministerijos su prašymu dėl lėšų skyrimo įrengiant pėsčiųjų-dviračių taką ir apšvietimo liniją nuo autobuso stotelės esančios prie valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė iki šalia Kaštonų gatvės (kelias Nr. 2726) Mažeikių rajono savivaldybės administracijos įrengto pėsčiųjų – dviračių tako.
 • 2013 m. balandžio 25 d.  kreipiausi į Švietimo ir mokslo ministrą su prašymu rasti galimybę skirti lėšų Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos pastatų rekonstrukcijai, Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pastato renovacijai ir Mažeikių lopšelio – darželio „Delfinas“ lopšelio-darželio renovacijai.
 • 2013 m. gegužės 14 d.  kreipiausi į Švietimo ir mokslo ministrą dėl nuosavo indėlio finansavimo projektui „Mažeikių politechnikos mokyklos modernizavimas įgyvendinant klimato kaitos specialiąją programą.
 • 2013 m. birželio 12 d.  kreipiausi į Švietimo ir mokslo ministrą su prašymu aprūpinti Sedos Vytauto Mačernio gimnaziją dar vienu geltonuoju autobusu.
 • 2013 m. birželio 19 d.  kreipiausi į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos su pasiūlymu peržiūrėti sprendimą dėl papildomų asignavimų Mažeikių rajono visų penkių ugniagesių komandų išlaikymui 2013 metams bei skirti lėšų gaisrinių automobilių parko atnaujinimui, įsigyjant bent vieną gaisrinį automobilį.
 • 2013 m. liepos 29 d. kreipiausi į Aplinkos ministrą su prašymu imtis priemonių užkertant kelią trumpalaikėms naudos siekėjų mėginimams, kurie gali padaryti nepataisomą žalą gamtai ir padėti Plinkšnių kaimo bendruomenei išsaugoti vertingą gamtos paminklą, bei Plinkšių dvaro tvenkinius ir ežerus, panaudojant juos rekreaciniams bei pažintiniams tikslams.
 • 2013 m. rugsėjo 10 d. kreipiausi į Finansų ministrą su prašymu įvertinti ypatingai sudėtingą Mažeikių rajono savivaldybės padėtį ir rasti galimybę Mažeikių rajono savivaldybei tenkančią gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) dalį  padidinti nuo 99 iki 100 proc.
 • 2013 m. rugsėjo 11 d. kreipiausi į Mažeikių rajono merą su pasiūlymu teikti savivaldybių institucijų, valstybės įstaigų ir kiti ūkio subjektų pasiūlymus, kad jie būtų įtraukti į Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo Valstybės investicijų 2014-2016 metų programos įstatymo projektą.
 • 2013 m. rugsėjo 12 d. kreipiausi į Sveikatos apsaugos ministrą su pasiūlymu, kad rengiant 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, 2014-2016 m. Valstybės investicijų programoje numatyti asignavimus Mažeikių ligoninės „Uždaros rampos pacienčių priėmimui į akušerijos – ginekologijos skyrių VšĮ Mažeikių ligoninėje statyba“ investicinio projekto įgyvendinimui.
 • 2013 m. rugsėjo 25 d. kreipiausi į Energetikos ministrą                                                                  Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją su pasiūlymu iš esmės reformuoti suskystintų  naftos dujų tiekimo sektoriaus reglamentavimą ir suteikti daugiau iniciatyvos teisių vartotojams. Vartotojai – bendrijos forma arba kitos jungtinės sutarties forma galėtų imtis iniciatyvos supaprastinta forma pasirinkti alternatyvų dujų tiekimo būdą: naudotis centralizuota suskystintų naftos dujų tiekimo sistema, ar naudoti išpilstytas į balionus dujas, taip pat numatyti mechanizmą organizuotiems vartotojams sudaryti specifines sutartis su centralizuota suskystintų naftos dujų tiekimo sistema ir pasirinkti alternatyvų būdą pagal jų pačių susitarimą ir numatyti, kad tik tam tikrais atvejais būtų gaunamos dujos iš centralizuotų tinklų.

 

 

KITOS INICIATYVOS

 

 • 2013 m. kovo 22 d. Savo iniciatyva Seime suorganizavau Mažeikių verslininkų asociacijos ir valdžios atstovų apskritojo stalo diskusiją. Diskusijos metu dalyviai vieningai sutarė, kad būtina skatinti valdžios atstovų ir asocijuotų verslo struktūrų glaudų bendradarbiavimą ir tarpusavio supratimą dėl verslo regionuose skatinimo, bendros verslo aplinkos gerinimo, administracinės ir reguliavimo naštos mažinimo, siekiant išlaisvinti verslo kūrybinį ir inovacijų potencialą bei greičiau rasti sprendimus dėl visuomenei aktualių problemų. Pakviečiau verslininkus aktyviai prisidėti, teikiant savo pasiūlymus bei pastabas, tobulinant teisės aktų projektus, kurie įtraukti į Lietuvos Respublikos Seimo sesijų darbų programas.
 • 2013 m. lapkričio 7 d. pakviečiau LR Seime apsilankyti Palnosų bendruomenę, kuri turės galimybę susipažinti su Lietuvos valstybės valdymo sistema, parlamento veikla, įstatymų leidybos procedūra, institucijos struktūra ir pabendrauti su Seimo nariais.
 • 2014 m. balandžio 7 d. siekiant sustabdyti gamtos niokojimą, oro, vandens, žemės užteršimą, stiprinant atsakomybę už savo ir žemės likimą, atkreipiant visos žmonijos dėmesį  į mus supančios aplinkos problemas, LR Seimo rūmuose iniciavau surengti fotografijų parodą „Gyvos žemės mintys“.

 

Pagarbiai,

Seimo narys                                                                                                Kęstutis Bartkevičius

Leave a Comment