Your message has been sent, you will be contacted soon
KestutisBartkevicius.lt

Call Me Now!

Uždaryti
Pradžia » Naujienos » Bendradarbiavimas visuomet padeda rasti atsakymus į rūpimus klausimus

Bendradarbiavimas visuomet padeda rasti atsakymus į rūpimus klausimus

Su kolega LR Seimo nariu V. Ąžuolu, gavę Mažeikių rajono savivaldybės administracijos prašymą tarpininkauti tobulinant teisinį reglamentavimą apmokant socialinės priežiūros paslaugas vaikams, kreipėmės į Socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį.
Neaiškumai ir painiava sprendžiant apmokėjimo už priežiūros paslaugas vaikui klausimą kyla tuomet, kai priežiūros paslaugas būtina suteikti tėvų globos netekusiam vaikui, kuris gyvena (deklaruoja gyvenamąją vietą) vienoje savivaldybėje, o jo globą (rūpybą) inicijavo kita savivaldybė.
Atkreipėme ministro dėmesį, kad nustatyta tvarka įneša neaiškumo ir prašėme atsakyti, ar nereikėtų tobulinti poįstatyminių aktų, siekiant nustatyti konkretų teisinį reglamentavimą, aiškiai apibrėžiant tėvų globos netekusių vaikų priežiūros paslaugų apmokėjimą savivaldybėse.
L. Kukuraitis, reaguodamas į mūsų prašymą, pabrėžė, kad globos centro tikslas yra suteikti visą reikiamą pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įtėviams, šeimynų dalyviams. Vadovaujantis Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Globos centro aprašas) 44 puntu, globos centro teikiamos paslaugos budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) apmokamos iš savivaldybių biudžetų lėšų. Savivaldybės administracija, nustačiusi vaiko globą (rūpybą) kitoje savivaldybėje, turi susitarti su savivaldybės administracija, kurioje nustatyta vaikui globa (rūpyba) dėl paslaugų apmokėjimo, informacijos keitimosi ir kitų bendradarbiavimo aspektų. Globėjams (rūpintojams) globos centro paslaugos teikiamos pagal jų gyvenamąją vietą (nebent globėjas (rūpintojas) pareiškė norą dėl paslaugos teikėjo), o už teikiamas paslaugas turi sumokėti tos savivaldybės administracija, kurios savivaldybės teritorijoje nustatytas likęs be tėvų globos vaikas ir inicijuotas vaiko laikinosios globos (rūpybos) ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymas.
Ministras taip pat atkreipė dėmesį, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. birželio 19 d. pritarė Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 32 punkto pakeitimui, kuriame nustatoma, kad teikiančias trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą socialinės globos įstaigas, kurias savivaldybės nustatyta tvarka pasirenka pats socialinės globos gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai), ar socialinių paslaugų įstaigas, kurias globėjais (rūpintojais) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo bei kitų globos (rūpybos) nustatymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka paskiria teismas ar savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybė finansuoja tiesiogiai, sudarydama sutartis su socialines paslaugas teikiančia įstaiga dėl asmeniui teikiamų socialinių paslaugų išlaidų finansavimo.
Norisi pasidžiaugti, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracija drąsiai įvardija problemas ar iškylančius klausimus, ieško sprendimo būdų ir noriai bendradarbiauja siekiant atsakyti į kiekvienam iš mūsų rūpimus klausimus.

Kęstutis Bartkevičius
LR Seimo narys

Leave a Comment